NERO TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Nero Teknik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“NERO TEKSTİL” veya “Şirket”)  olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

A- FİZİKSEL ZİYARETÇİLERİMİZ

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

NERO TEKSTİL yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyad.
 • İletişim Bilgileriniz: Telefon Numarası.
 • Araç Bilgileriniz: Araç Plaka Bilgisi.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini: Ziyaretçi Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri, CCTV Kayıtları.
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: Log Kayıtları, MAC Adres Bilgileri, IP Adresi Bilgileri.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, merkezimizi ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Şirket İçi Güvenliğin Sağlanması Ve Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması  
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 
 
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgisi
 • Araç Bilgisi
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri
 
Misafir Kablosuz İnternet Erişiminin Sağlanması  
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 
 
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgiler
 
Suç Ya Da Hukuka Aykırılık Durumunda Yetkili Mercilere Bilgi Verilmesi  
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 
 
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgisi
 • Araç Bilgisi
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri
 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara ile paylaşılabilecektir.

B- POTANSİYEL MÜŞTERİ

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

DOĞUŞ TEKSTİL ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Numarası.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek Bilgisi.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Teklif süreçlerinin yürütülmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Mesleki Deneyim Bilgileri
 
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara ile paylaşılabilecektir.

C- MÜŞTERİLERİMİZ

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

NERO TEKSTİL ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, TCKN, İmza.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Numarası.
 • Finans Bilgileriniz: Banka Hesap Bilgileri, Fatura Ve Borç Bilgisi.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Fatura, Senet, Çek Bilgileri.
 • Müşteri Memnuniyeti Ve Pazarlamaya İlişkin Bilgiler: Anket Bilgileriniz, Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5 ve 8.  madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Teklif Süreçlerinin Yürütülmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 •  
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Finansal Bilgiler
 
Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Finansal Bilgiler
 
Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 
Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Finansal Bilgiler
 
Talep ve Şikayetlerin Yönetimi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 
Müşteri Memnuniyeti Süreçlerine İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini  
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 
 
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgiler
 
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi  
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 
 
 • Hukuki İşlem Bilgileri
 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Ürün Ve Hizmetlerin Reklam, Kampanya Ve Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi  
 • Açık rızasının bulunması
 •  
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri Memnuniyeti ve Pazarlamaya İlişkin Bilgiler
 
Şirket Tanınırlığının Sağlanması Amacıyla Organizasyon Ve Etkinlikler Kapsamında Sosyal Medya Ve Basılı Yayın Organlarının Yönetilmesi  
 • Kimlik Bilgisi
 • Görsel Ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler
 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtiçindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

D- TEDARİKÇİLERİMİZ/ İŞ ORTAKLARIMIZ

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

NERO TEKSTİL ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, TCKN, İmza.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Numarası.
 • Finans Bilgileriniz: Banka ve Hesap Bilgileri.
 • Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Teklif Süreçlerinin Yürütülmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 •  
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Finansal Bilgiler
 
Mal Ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Finansal Bilgiler
 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 
Finans Ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Finansal Bilgiler
 
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini  
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 
 
 • Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Bilgiler
 
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi  
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 
 
 • Hukuki İşlem Bilgileri
 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtiçindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ürün veya hizmet alan kişilere aktarılabilmektedir. 

E. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

F. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Vakıflar Mahallesi, Ergene 1. OSB, Sanayi Caddesi No:14/2, 59930 Ergene/Tekirdağ adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, nerotekstil@hs08.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca NERO TEKSTİL’e daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan NERO TEKSTİL’de bulunan sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@nerotekstil.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

Hızlı dönüş için formu doldurunuz.

Başarılı! Mesajınız başarıyla gönderilmiştir.
Hata! Mesaj gönderimi sırasında hatalar meydana geldi!
Hata! Lütfen doldurulması zorunlu alanları doldurunuz!
Hata! Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz!