NERO TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLETİŞİM FORMUNA YÖNELİK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Nero Teknik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“NERO TEKSTİL” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

NERO TEKSTİL tarafından aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı.
 • İletişim Bilgileriniz: E-Posta, Telefon Numarası.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iletişime geçmeniz esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5 ve 8.  madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
Sizlerden gelebilecek her türlü sorunun ve talebin yanıtlanabilmesi  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amacın gerektirdiği ölçüde resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

4. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Vakıflar Mahallesi, Ergene 1. OSB, Sanayi Caddesi No:14/2, 59930 Ergene/Tekirdağ adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, nerotekstil@hs08.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca NERO TEKSTİL’e daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan NERO TEKSTİL’de bulunan sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@nerotekstil.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

Hızlı dönüş için formu doldurunuz.

Başarılı! Mesajınız başarıyla gönderilmiştir.
Hata! Mesaj gönderimi sırasında hatalar meydana geldi!
Hata! Lütfen doldurulması zorunlu alanları doldurunuz!
Hata! Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz!